ข้อมูลบริษัท


ประวัติบริษัท

         บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โดยการเริ่มก่อตั้งของ นายชาญชัย กุลถาวรากร และทีมงานผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญทางด้านธุรกิจ หลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ มากกว่า 30 ปี โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 696 ล้านบาท
         ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ตามความในมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่ง อนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558
         ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามความในมาตรา 9 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 จาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แบบ ส-1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยอนุญาต ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558
         ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้หมายเลขสมาชิก 50 และใช้ชื่อย่อว่า “ASL” เริ่มส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในฐานะ สมาชิก ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
         ด้วยทีมงานผู้บริหารมืออาชีพทางด้านตลาดทุน ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบการซื้อขายออนไลน์ นักวิเคราะห์ ตลอดจนระบบปฏิบัติการหลักทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ


วิสัยทัศน์ของ ASL

ASL มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ASLOnNet.com เป็นระบบ Single Sign On (SSO) ที่บริษัทพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับและนิยมของนักลงทุนในการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานได้อย่างง่ายดาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี โดยรองรับทั้งระบบ iOS และ Android และ PCซึ่งลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ ศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์หลักทรัพย์การลงทุนผ่านกราฟด้วยระบบ Real time รวมทั้งธุรกรรมการฝากถอนเงินอย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

*** ด้วยทุนจดทะเบียน 696 ล้านบาท

บริษัท เวนเจอร์ แค็ป จำกัด 46.00%
นายชาญชัย กุลถาวรากร 5.00%
ธนาคาร ออมสิน 25.00%
นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ 9.00%
นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ 5.50%
นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ 5.50%
นางสาวสมิตา เจียรไพฑูรย์ 4.00%

โครงสร้างบริษัท


รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
ประธานกรรมการ
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564 อัยการสูงสุด สำนักอัยการสูงสุด
พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562 อธิบดีอัยการ สำนักอัยการสูงสุดนายขรรค์ ประจวบเหมาะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2545 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ.2536 - 2543 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)


นายพีระ ชินวรรณบุตร
กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ.2545 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
หัวหน้าสายงานตรวจสอบ
พ.ศ.2537 - 2545 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2524 - 2537 ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย


นายชาญชัย กุลถาวรากร
ประธานกรรมการบริหาร
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เวนเจอร์ แค็ป จำกัด
พ.ศ.2552 - 2554 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2547 - 2551 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด
พ.ศ.2545 - 2547 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอบี จำกัด
พ.ศ.2522 - 2545 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน)


นายวัฒนา กุลถาวรากร
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ.2558 - 2562 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ แค็ป จำกัด


นางปรางมาศ เธียรธนู
กรรมการ
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
ธนาคารออมสิน
พ.ศ. 2561 - 2565 ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
สายงานการลงทุนสายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs Start up
ธนาคารออมสิน
พ.ศ. 2558 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ ธนาคารออมสิน


นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด
พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ข้าวสุพรรณ จำกัด
พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ข้าวเศรษฐี จำกัด
พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เศรษฐีวรรณ พัฒนาการ จำกัด


นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ.2527 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด
พ.ศ.2527 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ข้าวสุพรรณ จำกัด
พ.ศ.2527 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ข้าวเศรษฐี จำกัด
พ.ศ.2527 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เศรษฐีวรรณ พัฒนาการ จำกัด


ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์
กรรมการ
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพี บิซ จำกัด (ธุรกิจแอลอีดี)
พ.ศ.2555 – 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์
พ.ศ.2555 – 2557 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
พ.ศ.2554 - 2555 กรรมการบริหาร บมจ. ทีโอที


นายบุญสน เจนชัยมหกุล
กรรมการ
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน
พ.ศ.2553 - 2558 รองผู้อำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน


นายแสวง เจียรไพฑูรย์
กรรมการ
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ.2564 – 2564 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ.2558 – 2564 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ.2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
พ.ศ.2548 - 2551 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงละคร อลังการ


นายสัณฐาน อยู่ศิริ
กรรมการ
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน
พ.ศ.2558 – 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
พ.ศ.2556 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน
พ.ศ.2553 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
พ.ศ.2551 – 2553 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
พ.ศ.2549 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน


นายธวัทชัย แพร่แสงเอี่ยม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
พ.ศ. 2565 - 2566 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562 - 2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 - 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 - 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)