ดาวน์โหลดคู่มือ


ดาวน์โหลดคู่มือ


1. คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ดาวน์โหลด
2. คู่มือการใช้ โปรแกรม SETTRADE
   2.1 On PC ดาวน์โหลด
   2.2 On iPAD ดาวน์โหลด
   2.3 On iPhone ดาวน์โหลด
   2.4 On mobile phone ดาวน์โหลด
3. คู่มือการใช้งาน Settrade Technical Chart ดาวน์โหลด
4. TeamViewer QuickSupport ดาวน์โหลด
5. Streaming For Android Open Web App
6. คู่มือการจองหุ้น ดาวน์โหลด
7. คู่มือกองทุน
   7.1 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ดาวน์โหลด
   7.2 แบบฟอร์มใบสั่งขายหน่วยลงทุน ดาวน์โหลด
   7.3 แบบฟอร์มใบสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดาวน์โหลด

--------- ประกาศบริษัทฯ ---------

อัตราหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ดาวน์โหลด
อัตราค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดาวน์โหลด
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขำยล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ของ Single Stock Futures ดาวน์โหลด
รายชื่อหลักทรัพย์อ้างอิงของ Single Stock Futures ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) ดาวน์โหลด
การกำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดาวน์โหลด
รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อและ/หรือนำมาวางเป็นหลักประกันในบัญชีเครดิตบาลานซ์ ดาวน์โหลด
การเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) และการบังคับขาย (Force Sell) บัญชีเครดิตบาลานซ์ ดาวน์โหลด
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินสดคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์ในระบบ Credit Balance ดาวน์โหลด
ประกาศจำนวนสัญญาขั้นต่ำ SSF Block-Trade ดาวน์โหลด
อัตราดอกเบี้ยธุรกรรม Block Trade ดาวน์โหลด
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย / เครื่องหมาย C / ซื้อขายชั่วคราว ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หลักทรัพย์ที่บริษัทฯกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance) ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์ ดาวน์โหลด
นโยบายการให้บริการลูกค้า ดาวน์โหลด