เกี่ยวกับเรา

ประวัติ ความเป็นมาและโครงสร้างการบริหารของ เอเอสแอล

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

ประวัติการทำงาน
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ประธานกรรมการ
ประวัติการทำงาน
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน
นายพีระ ชินวรรณบุตร กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน
นายชาญชัย กุลถาวรากร ประธานกรรมการบริหาร
ประวัติการทำงาน
นายวัฒนา กุลถาวรากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติการทำงาน
นายสุทธิกร เจียรไพฑูรย์ กรรมการ
ประวัติการทำงาน
นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการ
ประวัติการทำงาน
นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการ
ประวัติการทำงาน
ดร.ธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ กรรมการ
ประวัติการทำงาน
นายบุญสน เจนชัยมหกุล กรรมการ
ประวัติการทำงาน
นายกิตติ ปิ่นรอด กรรมการ
ประวัติการทำงาน
นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน กรรมการ
ประวัติการทำงาน
นายธวัทชัย แพร่แสงเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร