เกี่ยวกับเรา

ประวัติ ความเป็นมาและโครงสร้างการบริหารของ เอเอสแอล

ประวัติบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

โดยการเริ่มก่อตั้งของ นายชาญชัย กุลถาวรากร
และทีมงานผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญทางด้านธุรกิจ หลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ มากกว่า 30 ปี
โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 696 ล้านบาท
ASL Building

ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ตามความในมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่ง อนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558

ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามความในมาตรา 9 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 จาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แบบ ส-1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยอนุญาต ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558

ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้หมายเลขสมาชิก 50 และใช้ชื่อย่อว่า “ASL” เริ่มส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในฐานะ สมาชิก ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

ด้วยทีมงานผู้บริหารมืออาชีพทางด้านตลาดทุน ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบการซื้อขายออนไลน์ นักวิเคราะห์ ตลอดจนระบบปฏิบัติการหลักทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ

วิสัยทัศน์ของ ASL

ASL มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Online อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและนิยมของนักลงทุนในการอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการใช้งานได้อย่างง่ายดาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ ศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์หลักทรัพย์การลงทุนผ่านกราฟด้วยระบบ Real time รวมทั้งธุรกรรมการ ฝากถอนเงินอย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ด้วยทุนจดทะเบียน 696 ล้านบาท
46.00%
บริษัท เวนเจอร์ แค็ป จำกัด
25.00%
ธนาคาร ออมสิน
9.00%
นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ
5.50%
นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ
5.50%
นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ
5.00%
นายชาญชัย กุลถาวรากร
4.00%
นางสาวสมิตา เจียรไพฑูรย์