เอกสารและคู่มือ

ศูนย์รวมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นกับนักลงทุน

ประกาศค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(RM 018/2565 - มีผลบังคับใช้ 31 ตุลาคม 2565)
การกำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ
(ASL 007/2563 - มีผลบังคับใช้ 26 มีนาคม 2563)