เอกสารและคู่มือ

ศูนย์รวมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นกับนักลงทุน

ประกาศอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
(ASL 013/2563 - มีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2563)
อัตราดอกเบี้ยธุรกรรม Block Trade
(ASL 001/2566 - มีผลบังคับใช้ 6 กุมภาพันธ์ 2566)