เอกสารและคู่มือ

ศูนย์รวมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นกับนักลงทุน

แบบฟอร์ม

เปิดบัญชี: แบบฟอร์มการเปิดบัญชี
แบบฟอร์มการเปิดบัญชี
เปิดบัญชี: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยูทางภาษีในประเทศอื่น สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยูทางภาษีในประเทศอื่น สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา (CRS - Individual)
เปิดบัญชี: แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สําหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สําหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล (CRS - Juristic)
เปิดบัญชี: ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล (e-Dividend)
ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล (e-Dividend)
เปิดบัญชี: หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS Form)
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS Form)
กองทุนรวม: แบบฟอร์มใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนรวม: แบบฟอร์มใบสั่งขายหน่วยลงทุน
แบบฟอร์มใบสั่งขายหน่วยลงทุน
กองทุนรวม: แบบฟอร์มใบสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
แบบฟอร์มใบสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน