19 ก.ค. 2566 17:03 น.
โปรโมชัน

หุ้นกู้ บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2566

📣บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ขออนุญาตเสนอข้อมูลหุ้นกู้ EDL-GEN

📌EDL-GENERATION PUBLIC COMPANY

📌หุ้นกู้ บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2570

🔸มีรายละเอียดดังนี้🔸

📌 หุ้นกู้แบบระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

📌 rating บริษัท : “BBB-”/Stable  

📌 rating หุ้นกู้   : “BBB-”/Stable

by TRIS เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

📌 จ่ายดอกเบี้ยทุก : 3 เดือน 

📌 อายุ : 3 ปี 10 เดือน 

📌 อัตราดอกเบี้ย : คงที่ 6.50% ต่อปี

📌 เปิดจองซื้อ  : [28-30] มีนาคม 2566

📌 วันออกหุ้นกู้ : [31] มีนาคม 2566

📌 จองซื้อขั้นต่ำ : 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

📌 เสนอขายแก่ : นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (PP-II/HNW)


🔸ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรรู้

📍 https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx

📍 https://drive.google.com/.../1zKtcQQZjFdcDyRzvpQPAJBbyEmQ

♦️การลงทุนมีความเสี่ยง กรุณาศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน

♦️แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้