ขั้นตอนที่ 1
กรอกแบบฟอร์มแจ้งความ ประสงค์เปิดบัญชี

ขั้นตอนที่ 2
บริษัทจะทำการติดต่อกลับท่าน

ขั้นตอนที่ 3
ท่านสามารถ Download เอกสาร ได้ผ่านทางเว็ปไซด์ พร้อมกรอก ข้อมูล และแนบเอกสารประกอบ การเปิดบัญชี แล้วส่งไปรษณีย์ มายังที่อยู่ บริษัทสำนักงานใหญ่
*** สำหรับข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัท ทางเราจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ ***

แจ้งความประสงค์เพื่อเปิดบัญชี

ภายหลังการกรอกข้อมูลนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลการเปิดบัญชีและส่งเอกสารชุดเปิดบัญชีให้กลับท่าน
คำนำ
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล์ *
หมายเลขบัตรประชาชน *
อายุ
ที่อยู่
อาชีพ *
ลักษณะการลงทุน *
รู้จักเราจาก ธนาคารออมสิน    มีผู้แนะนำ    website    Social Media    สื่ออื่นๆ   
กรอกรหัสตามตัวอย่าง *

420277

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี Cash Balance

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม ขีดคร่อม เขียนกำกับประกอบการทำธุรกรรม และลายมือชื่อ
2.  สำเนาหน้าสมุดธนาคาร พร้อมลายมือชื่อที่ตรงกับที่ให้ไว้กับธนาคาร
3.  เอกสารการเปิดบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ ท่านสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ (กรุณาลงลายมือชื่อทุกหน้า)
เอกสารการเปิดบัญชี ดาวน์โหลด
e-dividend ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ดาวน์โหลด
ธนาคารที่ให้บริการ ดาวน์โหลด
คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์ ดาวน์โหลด
*** สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ***

กรณีที่ท่านต้องการเปิดบัญชีเร่งด่วน หลังจากที่ท่านกรอก
แบบฟอร์มด้านบนแล้ว ท่านสามารถอัพโหลดเอกสารข้างต้น
ผ่านเว็ปไซด์ เพื่อขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และนำส่ง
เอกสารตัวจริง ตามมาภายหลังที่บริษัท ภายใน 5 วันทำการ
อัพโหลดเมื่อบัญชีของท่านได้รับการอนุม้ติเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการจัดส่งเลขที่บัญชี ให้แก่ท่านทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้
จากนั้นท่านจะต้องทำการตั้งรหัสผ่านของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ ที่ www.aslsecurities.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-508-1567