ขั้นตอนที่ 1
กรอกแบบฟอร์มแจ้งความ ประสงค์เปิดบัญชี

ขั้นตอนที่ 2
บริษัทจะทำการติดต่อกลับท่าน

ขั้นตอนที่ 3
ท่านสามารถ Download เอกสาร ได้ผ่านทางเว็ปไซด์ พร้อมกรอก ข้อมูล และแนบเอกสารประกอบ การเปิดบัญชี แล้วส่งไปรษณีย์ มายังที่อยู่ บริษัทสำนักงานใหญ่
*** สำหรับข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัท ทางเราจะเก็บข้อมูลเป็นความลับ ***

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี Cash Balance

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม ขีดคร่อม เขียนกำกับประกอบการทำธุรกรรม และลายมือชื่อ
2.  สำเนาหน้าสมุดธนาคาร พร้อมลายมือชื่อที่ตรงกับที่ให้ไว้กับธนาคาร
3.  เอกสารการเปิดบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ ท่านสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงค์ข้างล่างนี้ (กรุณาลงลายมือชื่อทุกหน้า)
เอกสารการเปิดบัญชี ดาวน์โหลด
e-dividend ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ดาวน์โหลด
แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกนและผู้มีถิ่นที่อยูทางภาษีในประเทศอื่น สําหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
แบบแจ้งความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น สําหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล ดาวน์โหลด
ธนาคารที่ให้บริการ ดาวน์โหลด
คู่มือการเปิดบัญชีออนไลน์ ดาวน์โหลด
*** สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ***

เมื่อบัญชีของท่านได้รับการอนุม้ติเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการจัดส่งเลขที่บัญชี ให้แก่ท่านทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้
จากนั้นท่านจะต้องทำการตั้งรหัสผ่านของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ ที่ www.aslsecurities.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-508-1567