นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)


         

  • ข้อมูลส่วนบุคคล

คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   โดยข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม  และข้อมูลนิติบุคคล ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.นี้

                         

  • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ได้แก่

          

  • บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามPDPA

       

ท่านสามารถเข้าดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพิ่มเติมได้ที่ PDPA